Pogoji uporabe

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA STECAJ.INFO*

*uporabnost od Maja 2012

Nosilec spletne strani www.stecaj.info je družba Najel.bi d.o.o. (v nadaljevanju: nosilec)

1.Predmet uporabe
Vsebina splošnih pogojev o uporabi spletnega portala in spletnih strani Stecaj.info (v nadaljevanju splošnih pogojev) je uporaba podatkov, ki se nahajajo na spletnem portalu www.stecaj.info (v nadaljevanju Stecaj.info) ter storitev opisanih na spletni strani, ki so del storitev Stecaj.info.

2. Baze
Nosilec zagotavlja dostop do spletne strani Stecaj.info in posredovanje informacij. Nosilec podatke posreduje iz javno dostopne baze podatkov Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence (v nadalj. AJPES).

3. Dostopnost sistema
Nosilec vzdržuje Stecaj.info tako, da je praviloma dostopen za sprotno uporabo 24 ur na dan in vse dneve v letu. Nosilec si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do Stecaj.info zaradi tehničnih razlogov, vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem Stecaj.info, si nosilec pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do Stecaj.info, vendar praviloma le ob nedeljah in praznikih.
Nosilec ni odgovoren za nezmožnost posredovanja podatkov ali zamudo pri posredovanju podatkov v primerih, ko je vzrok zanjo onemogočen spletni dostop do baz podatkov, ki jih je dolžan zagotavljati in vzdrževati AJPES ali kakršnihkoli napak v bazah podatkov APJES-a ter v primerih, ki so posledica nepravilnega delovanja omrežja ponudnikov internetnih storitev. Kakršnakoli odgovornost nosilca za napake v delovanju Stecaj.info oziroma pri posredovanju podatkov, je v celoti izključena v testnem (beta) obdobju ter v razmerju do uporabnikov, ki programsko opremo Stečaj.info uporabljajo brezplačno.

4. Način dostopa
Način dostopa in uporabe sistema je tak, kot je določen na elektronskih spletnih straneh Stecaj.info. Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabe sistema bo nosilec sproti objavljal na elektronskih straneh Stecaj.info. Nosilec si po potrebi in ob predhodni obvestitvi uporabnika na ustrezen način, pridržuje pravico do morebitnih sprememb spletnega naslova Stecaj.info.

5. Uporaba Stecaj.info
Uporaba in dostop do Stecaj.info sta zagotovljena 24 ur na dan in vsak dan v letu, razen v primerih, določenih v 3. točki splošnih pogojev. Nosilec si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, ki pomenijo kršitev 9. člena splošnih pogojev, omeji ali prekine uporabo Stecaj.info na posamezno geslo ali drug način, ki bi v preprečeval možnost bodočih zlorab.

6. Druga pravila uporabe
Za zagotavljanje kakovostne uporabe Stecaj.info se uporabnik spletne strani, tako registrirani, kot neregistrirani, zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi Stecaj.info upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na elektronskih straneh Stecaj.info in priročnikih namenjenih uporabi omenjene strani.

Uporabnik se zavezuje, da bo pri vsaki prijavi na spletni portal Stecaj.info uporabil ime in geslo, ki mu ga bo dodelil nosilec. Nosilec si pridržuje pravico, da dodeljena gesla uporabnikom po potrebi tudi spremeni.

7. Začetek naročniškega razmerja
Ker je trenutno stran v testnem obdobju (Beta), je začetek naročniškega razmerja, ko uporabnik pošlje email z zahtevo po uporabniškem imenu in geslu za dostop do sistema. S tem emailom potrjuje sprejem pogojev na tej strani.

8. Cenik storitev
Ker je stran do nadaljnjega obvestila v testnem (beta) stanju, je njena uporaba brezplačna.

9. Geslo kot poslovna skrivnost
Uporabnik se zavezuje, da bo geslo, ki mu ga bo dodelil nosilec, hranil kot poslovno skrivnost in da ga bo uporabljala le ena pooblaščena oseba. Uporabnik je odškodninsko odgovoren, če geslo nepooblaščeno uporablja tretja oseba. Uporabnik je zavezan nosilca obvestiti o sumu, da geslo uporablja nepooblaščena oseba. Nosilec bo takoj in brezplačno dodelil uporabniku novo geslo. Vse morebitne stroške, ki bi nastali zaradi morebitne zlorabe gesla, nosi uporabnik.

10. Odgovornost za uporabo komunikacijskega omrežja
Uporabnik je sam odgovoren, da uporablja javno komunikacijsko omrežje v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi. Nosilec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji spletni strani in ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja samega uporabnika oziroma z njem povezanih oseb. Nosilec ni odgovoren za prenehanje dostopa do spletne strani Stecaj.info, ki bi nastala zaradi krivde družbe, ki je dobavitelj dostopa nosilca do interneta ali napačnih podatkov, ki so posledica napačno zapisanih javno dostopnih podatkov, objavljenih oziroma dostopnih v spletnih uradnih bazah podatkov (AJPES, Banka Slovenija itd). Nosilec bo po svojih najboljših močeh skušal svetovati uporabniku pri uporabi komunikacijskih naprav. Nosilec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prenehanja delovanja Stecaj.info in zaradi težav v privzetih in uporabljenih podatkih, ki so posledica napak pri delovanju in dostopu do spletnih podatkov, ki jih je dolžan zagotavljati AJPES.

11. Pomoč pri uporabi Stecaj.info
Nosilec bo zagotavljal pomoč in svetovanje pri uporabi spletnega portala Stecaj.info, in sicer s pomočjo elektronskega poštnega naslova info@stecaj.info ali drugega spletnega poštnega naslova, objavljenega na spletni strani Stecaj.info.

12. Varovanje in uporaba podatkov
Nosilec bo vse podatke o uporabniku varoval kot poslovno skrivnost, z naslednjo izjemo:

  • firmo (ime) in sedež (naslov) uporabnika bo lahko javno objavil na spletnem portalu Stecaj.info ali prodajno-oglaševalskih brušurah, letakih in drugem promocijskem materialu kot seznam uporabnikov, oziroma v svojih referenčnih listah, razen v kolikor bi uporabnik navedeno nosilcu izrecno pisno prepovedal;

13. Odgovornost za uporabo podatkov
Čeprav nosilec verjame, da so vsi podatki, vsebovani v Stecaj.info, kakovostni, pravilni in ažurni, ni odgovoren za posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe podatkov v Stecaj.info oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli v Stecaj.info. Nosilec izjavlja, da so vsi podatki in druge storitve, ki jih ponuja Stecaj.info, na voljo takšni, kakršni so, in ne jamči za njihovo pravilnost in uporabnost pri uporabnikovem delu oziroma za njegov namen.
Nosilec prav tako ne prevzema odgovornost za pravilnost podatkov, ki so posledica napak v bazah podatkov spletne strani AJPES oziroma drugih javno dostopnih bazah podatkov, ki jih nosilec povzema.

14. Avtorskopravno varstvo podatkov
Uporabnik se strinja, da je seznanjen z navodili in pravili uporabe Stecaj.info in da bo upošteval pravila in predpise na področju avtorskih in drugih sorodnih pravic. Uporabnik izjavlja, da bodo vse informacije, ki jih bo pošiljal na elektronske naslove spletne strani Stecaj.info, proste avtorskopravnega varstva, razen tistih, za katere avtor izrecno zahteva drugače.

15. Omejitev uporabe podatkov
Uporabnik se strinja, da bo uporabljal podatke, dobljene v Stecaj.info, le za svoje namene in da jih ne bo distribuiral naprej v obliki ali z namenom, ki nista skladna z določili splošnih pogojev, in brez izrecnega pisnega soglasja nosilca. Predvsem ne bo uporabljal in kopiral posameznih podatkov in podatkov, urejenih v baze ali dele baz Stecaj.info, v drug računalnik in v katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe teh podatkov, urejenih enako ali podobno, kot so urejeni v bazah Stecaj.info. Uporabnik je odškodninsko odgovoren za uporabo podatkov, dobljenih v Stecaj.info, ki je v nasprotju s pravili uporabe in z določili splošnih pogojev.

Uporabnik se nadalje strinja, da bo ob pridobivanju podatkov s pomočjo Stecaj.info, ki imajo izvor v spletnih bazah AJPES-a (op. kamor sodijo med drugim vse objave, ki so povezane z insolventnimi postopki), spoštoval tudi omejitve, ki jih v zvezi s pridobivanjem in uporabo podatkov (oziroma ponovno uporabo podatkov) določa veljavna zakonodaja in pravila AJPES-a (več o tem si uporabniki lahko preberejo na spletni strani http://www.ajpes.si/Pogoji_uporabe ter na spletni strani http://www.ajpes.si/Ostale_vsebine/Katalog_informacij_javnega_znacaja#Ad3 ).

V primeru uporabnikovega nespoštovanja zgoraj navedenih pravil, si nosilec pridržuje pravico, da da uporabniku onemogoči dostop do spletne strani Stecaj.info oziroma uporabo storitev, ki jih ponuja Stecaj.info.

V primeru spremembe veljavnih predpisov, ki določajo pogoje za dostop do podatkov iz spletne baze AJPES-a, ki so predmet prevzema s pomočjo programske rešitve, ki jo ponuja Stecaj.info, kakor tudi v primeru spremembe pogojev za pridobivanja le-teh iz spletnih baz AJPES-a, ki imajo za posledico otežitev ali omejitev pridobivanja potrebnih podatkov, ki jih zagotavlja Stecaj.info, si nosilec pridržuje pravico do spremembe pogojev zagotavljanja storitev, ki jih ponuja Stecaj.info, kakor tudi do odstopa od sklenjenih naročniških pogodb, ne glede na pogoje določene v 16. točki Splošnih pogojev. V takšnem primeru uporabniki oziroma naročniki tudi nimajo pravice do povračila kakršnekoli škode, ki bi jim nastala zaradi onemogočanja pridobivanja želenih podatkov z uporabo Stecaj.info.

16. Prenehanje naročništva
Če ni drugače dogovorjeno, je veljavnost naročilnice oziroma pogodbe 1 leto od njene sklenitve in se avtomatično podaljšuje, če se naročnik pisno ne odjavi najkasneje v roku 15 delovnih dni pred iztekom naročniškega razmerja. Naročniškega razmerja ni možno odpovedati pred iztekom veljavnosti naročilnice oziroma pogode. Nosilec pravic iz Stecaj.info ima pravico v primeru neporavnanih obveznosti prekiniti naročniško razmerje. Naročnik je o prekinitvi predhodno obveščen po elektronski pošti in ima na voljo 3 delovne dni, da poravna obveznosti do nosilca pravic spletnega portala Stecaj.info.

V nasprotnem primeru je naročnik dolžan poravnati sorazmeren del naročnine za preteklo obdobje in porabo po veljavnem ceniku .

Veljavnost naročniškega razmerja poteče zadnji dan v mesecu, ko je bilo le-to odpovedano, v kolikor ti Splošni pogoji ne določajo drugače. Naročnino in morebitne prekoračitve po teh splošnih pogojih in vsakokratnim veljavnim cenikom se obračunajo do 8. dne v naslednjem mesecu.

17. Reševanje sporov
Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.